1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van onder ondergoedtotaal.nl vallende webshops aangegane overeenkomsten.
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven. 1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door ondergoedtotaal.nl ingestemd is.
1.5 Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ondergoedtotaal.nl in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.6 ondergoedtotaal.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.
1.7 Door het gebruik van de internetsite van ondergoedtotaal.nl en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite www.ondergoedtotaal.nl

 1. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten.

2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de internetsite wordt dit kenbaar gemaakt via e-mail.
2.2 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.3 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd per e-mail of post is verzonden naar het door de Koper opgegeven e-mailadres of hoofdadres.
2.4 Koper en ondergoedtotaal.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik van elektronische communicatievormen een geldig overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.1 en 2.3 is voldaan. Vooral ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van ondergoedtotaal.nl zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.5 Informatie, afbeeldingen, Mededelingen Mondeling, telefonische of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. ondergoedtotaal.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

 1. Prijzen.

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent  en worden zowel inclusief als exclusief omzetbelasting weergegeven.
3.2  Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de duur zoals vermeld bij de aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die ondergoedtotaal.nl in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door ondergoedtotaal.nl worden gecorrigeerd.
3.4  Indien prijzen door menselijk falen onjuist zijn weergegeven geeft dit de klant geen recht op levering tegen afgebeelde prijs. Ondergoedtotaal.nl zal op dat moment een voorstel doen naar de klant ter compensatie.
3.5  Bestellingen boven € 50,–  worden franco geleverd, voor bestellingen met een lager orderbedrag berekenen wij € 6,00 excl. BTW voor verzendkosten.
3.6  Verzending geschied per koerier of post.nl
3.7  Artikelen die te groot zijn voor pakketpost zullen als palletvracht worden verzonden. De extra kosten hieromtrent kunt u vooraf opvragen en zullen ongeacht het orderbedrag worden doorberekend.

 1. Betaling.

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: via vooruitbetaling, ideal. Vooruitbetaling geschiedt door het orderbedrag o.v.v het ordernummer over te maken op Rabobank rekeningnummer 11.96.42.514 t.n.v. ondergoedtotaal.nl Na ontvangst van de betaling wordt uw order verwerkt en de goederen verstuurd. ondergoedtotaal.nl zal de betalingsmogelijkheden per 1 november uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een schriftelijke mededeling van ondergoedtotaal.nl.
4.2 In het geval door ondergoedtotaal.nl een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling zijn extra kosten altijd voor rekening van koper.
4.4 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welk aard dan ook, die ondergoedtotaal.nl als gevolg van de niet nakoming door Koper van dienst )betaling-)verplichtingen heeft moeten maken.
4.5 In geval van niet-tijdige betaling is ondergoedtotaal.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

 1. Levering en Leveringstijd

5.1  Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft ondergoedtotaal.nl ernaar om bestellingen binnen 3 werkdagen te verzenden. Genoemde Levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. ondergoedtotaal.nl kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De maximale levertijd zal 10 werkdagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 10 werkdagen gecrediteerd.
5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail worden gemeld.
5.3 Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
5.4 Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant  juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.
5.5 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden, informeer hier ons over.

 1. Ruilen en herroepingsrecht

6.1 U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@ondergoedtotaal.nl Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 7 dagen na ontvangst van uw retour terugstorten.

6.2 Uitzondering verzegelde producten
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren, mits de verzegeling niet verbroken is. Bij verbreking van de verzegeling is uw bestelling definitief en kan deze niet meer geretourneerd worden.

6.3 Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.

6.4 Onvoldoende gefrankeerde zendingen worden niet aangenomen of gecrediteerd. Kosten voor retourzending komen voor rekening van de klant.

6.5 Artikelen uit de opruiming die met een korting van meer dan 30% worden gekocht kunnen alleen na telefonisch/schriftelijk overleg worden geretourneerd.

6.6 De te retourneren artikelen worden niet teruggenomen indien:
– 1. De artikelen gedragen en/of gewassen zijn
– 2. U zelf hebt getracht een gebrek te herstellen
– 3. U de gebruiksaanwijzing en /of gebruiksinstructies niet hebt opgevolgd.

6.7 Alleen als aan al deze voorwaarden is voldaan wordt de zending middels een creditfactuur  gecrediteerd. We kunnen geen ruilingen verrichten op een andere manier. Onze excuses daarvoor.

6.8 Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 1. Eigendomsvoorbehoud.

7.1 Eerst na volledige betaling is het product eigendom van de klant.

 1. Garantie en aansprakelijkheid.

8.1  Ondergoedtotaal.nl garandeert dat de te leveren goederen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
8.2 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
8.3  Ondergoedtotaal.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van ondergoedtotaal.nl.
ondergoedtotaal.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg -of bedrijfsschade, indirecte schade en omzetderving.
8.4 Indien ondergoedtotaal.nl om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
8.5 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er sprake zijn van een garantie slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in het volgende gevallen;
– indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder die niet met toestemming van ondergoedtotaal.nl of de fabrikant zijn verricht;
– indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
– indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming correspon-derend of onoordeelkundig gebruik;
– indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
8.6 De Koper is gehouden ondergoedtotaal.nl te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen ondergoedtotaal.nl mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen. De Koper is verplicht het product aan ondergoedtotaal.nl te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht ondergoedtotaal.nl zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
8.7 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet  niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

 1. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is ondergoedtotaal.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 1. Intellectuele eigendom

10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij ondergoedtotaal.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

 1. Persoonsgegevens.

11.1  Ondergoedtotaal.nl zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Ondergoedtotaal.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel en wetgeving in acht.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 1. Links

13.1 De site van ondergoedtotaal.nl kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft ondergoedtotaal.nl geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

 1. Uw rechten.

14.1  U kunt altijd aan ondergoedtotaal.nl vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan ondergoedtotaal.nl vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die ondergoedtotaal.nl zo spoedig mogelijk zal verwerken.
14.2 Ondergoedtotaal.nl houd zich het recht voor om iedereen die een account heeft aangemaakt via een maandelijkse nieuwsbrief op de hoogte te houden van aanbiedingen en wijzigingen in de site.
14.3 Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u ondergoedtotaal.nl hiervan op de hoogte stellen.

Algemene voorwaarden Ondergoedtotaal.nl aangepast augustus 2023